top of page

Scarica qui le slide di

presentazione del progetto

PROGETTO

PROJET - PROJECTE

TEMA

IT - L’innovazione nel mondo del lavoro è il tema centrale del progetto di cooperazione JOIN. L'innovazione si esplicita in diverse forme: la nascita di nuove figure professionali, la richiesta di nuove competenze e la necessità delle “competenze di dominio”,  lo sviluppo di nuove forme d’impresa, nuovi modelli di business per le imprese tradizionali, la presenza e l’applicazione delle nuove tecnologie a contesti diversi, nuove idee e forme creative di realizzazione di progetti, la contaminazione tra vari settori economici, l’attivarsi di reti a diverso livello, lo scambio di risorse al di fuori di contesti tradizionali, l’attivarsi su mercati alternativi.

Nei territori rurali questa sfida passa attraverso percorsi di complementarietà tra tradizione (prodotti locali, cultura locale, turismo rurale) e innovazione (applicazioni digitali, nuove forme di mobilità, nuova organizzazione impresa..).

OBIETTIVI

IT - Il progetto ha quale obiettivo operativo primario il consolidamento di reti locali sul tema del lavoro e dell’innovazione e la contaminazione di diversi territori, attraverso una maggiore e nuova conoscenza delle dinamiche del lavoro a livello territoriale, finalizzato a rafforzare le esperienze esemplari già attive, nonché sviluppare strumenti di supporto agli operatori stessi.

Premesso quanto sopra, gli obiettivi operativi sono i seguenti:

1) Ob.op.1: approfondire la conoscenza riguardo le risorse presenti sui territori – in particolare le imprenditorialità specifiche più innovative.

2) Ob.op.2: favorire lo scambio e la contaminazione tra i territori rurali. 

3) Ob.op. 3: Attivare nuovi servizi ed esperienze su scala locale. 

4) Ob.op. 4: Stimolare la creatività e l’identità territoriale del mondo del lavoro. 

AZIONI

IT - Il processo si occupa di dare sostegno alle imprese del territorio in relazione alle specifiche esigenze espresse da ognuno dei Gal partner, quali, a titolo di esempio: forme organizzate di supporto e/o coordinamento, creazione di strutture a sostegno di innovazione e lavoro, documenti operativi (toolkit e manuali), corsi e workshop.

Focus particolare verrà dato ai temi ed alle esigenze specifiche della nuova imprenditorialità emersi a livello locale nel corso di studi conoscitivi precedenti al progetto e che rappresentano quindi un elemento di coerenza rispetto alle progettualità in corso in ognuno dei GAL partner e rispetto ai Programmi di sviluppo locale attivi o futuri.

THEME

FR - L'innovation dans le monde du travail est le thème central du projet de coopération JoIN. L'innovation s'exprime sous différentes formes: la naissance de nouvelles figures professionnelles, la demande de nouvelles compétences et le besoin de «compétences de secteur», le développement de nouvelles formes d'entreprises, de nouveaux modèles économiques pour les entreprises traditionnelles, la présence et application de nouvelles technologies dans des contextes différents, de nouvelles idées et formes créatives de mise en œuvre de projets, essaimage entre divers secteurs économiques, activation de réseaux à différents niveaux, échange de ressources en dehors des contextes traditionnels, agir sur les marchés alternatifs. En milieu rural, ce défi passe par des parcours complémentaires entre tradition (produits locaux, culture locale, tourisme rural) et innovation (applications numériques, nouvelles formes de mobilité, nouvelle organisation des entreprises...).

OBJECTIFS

FR - Le projet a pour principal objectif opérationnel la consolidation des réseaux locaux sur le thème du travail et de l'innovation ainsi que de l’essaimage entre les différents territoires, à travers une connaissance plus importante et nouvelle de la dynamique du travail au niveau territorial, visant à renforcer les expériences exemplaires déjà actives, ainsi que le développement d'outils d'aide pour ces opérateurs. 

Compte tenu de ce qui précède, les objectifs opérationnels sont les suivants :

1) Ob.op.1: approfondir les connaissances sur les ressources présentes dans les territoires - en particulier l'entrepreneuriat spécifique le plus innovant.

2) Ob.op.2: encourager les échanges et l’essaimage entre les zones rurales.

3) Ob.op. 3: Activer de nouveaux services et expériences à l'échelle locale.

4) Ob.op. 4: Stimuler la créativité et l'identité territoriale du monde du travail.

ACTIONS

FR - Le projet porte sur l'accompagnement des entreprises locales par rapport aux besoins spécifiques exprimés par chacun des partenaires Gal, comme par exemple : formes organisées de soutien et / ou de coordination, création de structures de soutien à l'innovation et au travail, documents opérationnels (boîtes à outils et manuels), cours et ateliers.

Un accent particulier sera mis sur les thématiques et besoins spécifiques du nouvel entrepreneuriat apparu au niveau local lors des études cognitives préalables au projet et qui représentent donc un élément de cohérence par rapport aux projets en cours dans chacun des GALs partenaires et par rapport aux programmes de développement local actif ou futur

TEMA

CT - La innovació en l’àmbit laboral és el tema central del projecte de cooperació JOIN.

La innovació s’expressa de diferents maneres: el sorgiment de noves figures professionals, la demanda de noves habilitats i la necessitat d’“habilitats de domini”, el desenvolupament de noves formes de negoci, nous models de negoci per a negocis tradicionals, la presència i l’aplicació de noves tecnologies en diferents contextos, noves idees i formes creatives d’implementació de projectes, connexió entre diversos sectors econòmics, l’activació de xarxes a diferents nivells, l’intercanvi de recursos fora de contextos tradicionals, tenir en compte mercats alternatius, etc.

A les zones rurals, aquest repte passa per complementar tradició (productes i cultura locals, turisme rural) i innovació (aplicacions digitals, noves formes de mobilitat, d’organització empresarial ...).

OBJECTIUS

CT - El projecte té com a objectiu principal la consolidació de xarxes locals laborals i la innovació i la connexió de diferents territoris, mitjançant un coneixement més ampli de la dinàmica de treball a nivell territorial, orientat a reforçar les experiències de bones pràctiques, així com desenvolupar eines de suport per als propis operadors. 

Tenint en compte les qüestions anteriors, els objectius operatius són els següents:

1) Ob.op.1: aprofundir en els coneixements sobre els recursos presents als territoris, en particular sobre l'emprenedoria més innovadora.

2) Ob.op.2: afavorir l’intercanvi i la connexió entre zones rurals.

3) Ob.op. 3: activar nous serveis i experiències a escala local.

4) Ob.op. 4: estimular la creativitat i la identitat territorial de l’àmbit del treball.

ACCIONS

CT - El procés tracta de donar suport a les empreses locals en relació amb les necessitats específiques expressades per cadascun dels socis GAL, com, per exemple: organització i coordinació, creació d’estructures de suport a la innovació i el treball, documents operatius (manuals i caixes d’eines), accions formatives (cursos i tallers).

Es farà especial atenció als temes i necessitats específiques d’emprenedoria que van sorgir a nivell local a través de les estratègies de desenvolupament local, processos participatius, estudis anteriors al projecte... Aquests representen un element de coherència respecte els projectes en curs de cadascun dels GAL associats i respecte els programes de desenvolupament local actuals i futurs

loghi.png
bottom of page